نشرالإعلانات بالجريدة الرسمية والوطنية

+212664142648

+212522473774

annonce@flasheconomie.com

FALYA TRANSFERT

2332-8C4

SOCIETE « FALYA TRANSFERT  » 

« SARL »

SIEGE SOCIAL : 107, RUE 38, HAY AL ATLAS 1, AZZAYTOUN, MEKNES.

Au capital de 100 000,00 DHS

 

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE

 

Aux termes d’un acte sous seing privé à Meknès en date du 23/05/2023, il a été établi les statuts d’une « SARL  » dont les caractéristiques sont les suivantes :

 

  • Dénomination sociale : « FALYA TRANSFERT »

 

  • Forme                                   : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

« SARL »

                                                   

 

  • Objet                   : TRANSFERT D’ARGENT-  INTERMEDIATION FINANCIERE

                    

  • Siège social         :    107, RUE 38, HAY AL ATLAS 1, AZZAYTOUN, MEKNES.

 

  • Capital social                            : 100 000,00 dhs (Cent Mille dhs).

 

  • Gérance                                     : Mr. MOHAMED EL YACOUBI, titulaire de la CIN             N°DA23714.

                                                                                                                                                   

  • Durée     : 99 ans qui commencent à compter de l’immatriculation au     

                                              Registre de commerce.

 

  • Dépôt légal               : Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce                                                                                           à MEKNES en date 07/07/2023 sous N°2712.

 

  • Numéro de registre de commerce : 59401.

 

À propos Laila

Check Also

NAFA ACCESSOIRES SARL AU

2384-53C31 STE NAFA ACCESSOIRES   SARL AU 64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETAGE 1 N° …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *